Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 oktober 2012

voorjaarsnota 2012 – Bijdrage D66

Beelden ter onderbouwing van de tekst!. “plaatjes zeggen soms meer…”

http://prezi.com/l87bpwxffvs4/vjn/

 

 

Bouwen aan kwaliteit!

Dames en heren, de gemeente Assen doet het goed! Op veel beleidsterreinen. De jaarrekening 2011 laat een positief saldo zien en er is sprake van slechts een bijstelling van een half miljoen. Ons grondbedrijf is gezond en veel projecten floreren, staan in de steigers of zijn afgerond,

(DNK, MFA’s met meer samenwerking, Citadel, herstructurering Singels, Florijn Projecten)

Maar er zijn risico’s. Veel van deze risico’s zijn gebaseerd op de aannames in de exploitaties (DNK). Andere risico’s betreffen de rijksbesluiten.

Welke maatregelen er nog op ons afkomen is niet geheel duidelijk. Graag vernemen wij van het college hoe zij de verschillende maatregelen uit het lente akkoord taxeert. De VNG heeft becijferd, dat er als gevolg van dit akkoord, een miljoenenstrop voor gemeente kan opleveren.

Assen wacht echter niet lijdzaam af en heeft op basis van voorgenomen wetgeving (bijv WWNV) hier al wel e.e.a. voor in werking gezet (werkpunt) en gaat ermee door. Samenwerken, overlappingen eruit, participatie, vereenvoudiging van regels, regionaal afstemming, dit alles moet bijdrage aan meer efficiency, minder kosten, meer (arbeids)participatie.

Anno 2012 ziet de toekomst er wel anders uit. De recessie werkt door en alles vertraagt. Dat merken we bij genomen of nog te nemen besluiten. Het zal iedereen raken. Niemand uitgezonderd.

Ons inziens vragen deze voorjaarsnota en de huidige crisis situatie om bijstelling van het perspectief en de consequenties daarvan voor de gemeente, de organisatie en onze inwoners.

Volgens de meest recente bevolkingsprognose van de provincie Drenthe, doemt er een beeld op dat de verwachte groei naar 80.000 niet gehaald word, in 2020 71.300 inwoners tot maximaal 77.500 in 2040 in Assen.. Dan hebben wij het over absolute aantallen, maar ook in leeftijdsopbouw zal veel veranderen!

Demografie en nieuwe concepten

Dit vraagt om andere concepten, het omdenken en de consequenties onder ogen zien: we hebben minder voorraad nodig van bouwkavels, van bouwen naar onderhoud en beheer, minder bouwen is ook minder groei van de OZB en leges, en minder inkomsten uit gronduitgifte. Van bouwvakkers naar zorgers, minder kinderopvang maar meer hospices, maar ook healthy aging en sensor in zorg.  Assen zal nog wel groeien, maar de verhoudingen worden anders.

De potentiele beroepsbevolking zal de komende jaren ook dalen. Ook in dat kader zullen de eerder vastgestelde doelstellingen over banengroei in assen op een realistische manier dienen te worden benaderd.

We zien ook migratie naar drenthe en Assen. Ook over 20 jaar is het ook nog steeds goed vertoeven in Assen. De top in Drenthe wordt bereikt in 2016 (467.000), hetgeen wat betekend voor ons verzorgingsgebied. Tevens zien we een enorme afname van voorschoolse en basisschoolleerlingen. Tot 2020 is er een afname van deze doelgroep voorspeld van 20% terwijl het landelijk ligt op 8%. Als het bestemmingsplan kloosterveen 3 in de ijskast gaat heeft dit consequenties voor het onderwijs, gezien deze cijfers, hoe gaan we hier nu mee verder? We moeten het anders gaan organiseren, slimmer, verbinden, andere concepten.

Bouwen en wonen/investeren in kwaliteit

Uit de bevolkingmonitor trekt D66 de conclusie dat wij vooral in kwaliteit moeten investeren, toekomstbestendig. In stads –en wijkbeheer zijn we hier goed mee bezig, in de regievoering voor wonen/zorg/participatie, en dat moet ook want er worden meer eenpersoonshuishoudens verwacht, en wel een stijging van 24% in 2030, minder gezinshuishoudens, en fors meer 65 plussers tot 2040. College, is de door u voorgestelde woningbouw opgave van 300 woningen wel reëel? Overigens, zijn wij groot voorstandeer van creatieve ideeen zoals voorgesteld werd bij het voormalig Gasfabriekterrein (pub concept). creativeling Doesburg had in 1923 hier al goede ideeen voor: bouw alleen de buitenmuren en kies daarna de binnenkant. Levensbestendig, ideaal.

Groen

Investeren in kwaliteit betreft ook de dit jaar op te stellen. Asser ecologische hoofdstructuur en het stedelijke groenstructurenplan. Wat ons betreft zijn beide een integraal onderdeel in alle plannen die wij nu in voorbereiding hebben. Het pimpen van de groenstructuren en entrees is een prima idee. Net zoals het rotonde adoptieplan. D66 stelt voor een tijdelijke bloemenparadijs op het Acmesa terrein te realiseren. Minimale kosten en veel genoegen. college ga in overleg met Bemog op korte termijn. Deze unieke locatie bij het centrum verdient een positieve aanblik. Oh ja, een klimparadijsje in het Asser sterrenbos mag echt niet van D66, wellicht wel op een andere plek.

Bedrijvigheid/acquisitie

Weer kijkend naar de bevolkingsprognose zouden de beroepsbevolking tussen 25-44 jaar de komende jaren afnemen tot 2030. Het bovenlokaal regionaal initiatief dat sturing geeft op acquisitie van bedrijven is niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk. Dit jaar moet het helder worden of er een zorgcluster in Assen Zuid komt en moet de visie van het WZA op tafel komen. Naast acquisitie moet er gekeken worden naar slimme participatiemogelijkheden in het kader van Zorg en Welzijn. immers. de geneentelijke begroting zal in de toekomst voor 60% betrekking hebben op sociaal terrein!

Zorg en welzijn

Twee ideeën waarover wij graag uw reactie horen:

  1. De strijd tegen armoede: participatie van bijstandsgerechtigden door teams van bijstandsgerechtigden die tegen betaling van het minimum loon keukentafelgesprekken organiseren, gesprekken over bijzondere bijstand ter voorkoming van toename van armoede, maar ook over hobby’s en mogelijke bijdrage aan buurtactiviteiten. Ons kent ons is het motto. Een succesvol project waarbij 25% meer activering is bereikt in Roosendaal. Volgens het Verwey-Jonker instituut die een evaluatie heeft gedaan een succes! in het kader van de kanteling en de gedachte om verantwoordelijkheden meer bij de burgers neer te leggen, wat D66 betreft een mooi voorbeeld om invulling aan te geven.
  2. We gaan de taken van het GKB uitbreiden. Niet alleen het huishoudboekje op orde brengen, maar ook investeren in de toekomstige verdiencapaciteit door mensen die geen recht (meer) hebben op studiefinanciering, een zgn studiefinanciering aan te bieden. Of zij deze lening volledig terug moeten betalen of gedeeltelijk bij het behalen van een diploma kan meegenomen worden in de uitwerking.
Sport

Sport: volgens prognose zijn er over 8 jaar 700 jongeren van 12-22 jaar in Assen: een club met 600 leden, v.v. Leo wil graag een extra veld, maar we begrijpen dat de huidige capaciteit op de velden bij v.v. Leo geen groei meer toelaat.

Model 4, het model met een tijdelijk veld binnen het terrein waar ze zich nu al bevinden is een optie.

Voor 1 juni mogen nog mooie initiatieven door particulieren bij de Rabobank in Beilen ingediend worden. Pak die kans, geldt trouwens ook voor Bruce en Brian. Helaas kan zo’ n verzoek niet ingediend worden voor het buitenbad wat wij beoogde op het Stadsbroek. blijkt nu staatssteun te zijn. Tjonge ga ik het meemaken in Assen?

Cultuur/Cultureel Hart

De exploitatie van De Nieuwe Kolk houdt de gemoederen bezig. Tot 2025 is er een dekking. De komende 13 jaren moeten gebruikt worden om de toekomst zeker te stellen. Als we niets doen dreigt er na 2025 een jaarlijks exploitatietekort van 2,5 mln.
Wij moeten niet nog eens de fouten van 2008 herhalen en dit niet voor ons uitschuiven (geen rekening gehouden met afschrijvingen, onderhoudsramingen etc). Het college verdient lof voor het overnemen van de adviezen uit de second opinion.

Het doet ons goed dat de kaartenverkoop goed verloopt. Is Youp van het Hek, die het Asser publiek lief heeft, ook weer blij. Het is belangrijk om de Nieuwe Kolk voor een breed publiek te blijven faciliteren. Trouwens, meer gebruik van de parkeergarage zou ook welkom zijn voor het parkeerfonds. Desondanks blijft het parkeren gratis op het veemarktterrein.

Tot slot

Er is in de organisatie van deze gemeente al een bezuiniging gerealiseerd van 5 miljoen. En voor de komende jaren nog eens 3 mln. extra.

Dit vraagt veel van onze mensen.

Wel moeten we aandacht hebben en houden voor de kwaliteit en de expertise die wij in huis moeten hebben om het nieuwe perspectief vorm te geven. Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om allen te complimenteren met het vele werk wat verricht wordt in deze veranderende organisatie!