Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 maart 2020

Asser sportakkoord

Samen werken aan een toekomstig bestendige invulling van sport en bewegen in Assen. Hoe mooi is dat! Sportstad Assen. We hebben positief ingestemd met het raadsvoorstel en per 1 april is de ondertekening van het akkoord. Wij zijn trots op dit akkoord en hoe dit akkoord tot stand is gekomen. Vanuit het oogpunt van een gezonde levensstijl vindt D66 het belangrijk om actief bewegen te stimuleren. We erkennen het belang van topsport en breedtesport. Een breed palet aan sportmogelijkheden en de combinatie van sport en beleving trekt mensen naar de stad. Door (top)sportevenementen te combineren met breedtesport of cultuur ontstaat er een aantrekkelijk sportklimaat.

Onderstaand onze bijdrage tijdens de raadsvergadering van 12 september:

Een akkoord tot stand gekomen door samenwerking van ruim 100 inwoners van Assen. Een akkoord dat streeft naar een gezonde stad waar iedereen kan sporten en bewegen en iedereen zich ook echt kan ontwikkelen. 

Wat een mooi initiatief, gedragen door bijna alle betrokkenen en vol energie. Het is nu de uitdaging om deze energie vast te houden en ervoor zorgen dat er borging komt en invulling van de ambities. Als optie in het akkoord wordt gevraagd om een regisseur. Hoe ziet het college dit en wat kan college toezeggen om een goede borging van het proces mogelijk te maken?

D66 wil graag dat alle sportverenigingen betrokken worden, heeft het college zicht of dit ook zo is? Zo nee, is het mogelijk dat er een actueel overzicht komt van sportverenigingen, dit ter ondersteuning van de uitvoering en invulling van het sportakkoord mogelijk wordt gemaakt? 

Sportakkoord past prima in het beleid van Assen om meer en beter in te zetten op preventie. Het is bekend dat bewegen ook goed is voor de geest. Sterker nog, sporten kan een belangrijke rol spelen in het voorkomen van een aantal psychiatrische klachten.  

D66 ziet leest in het akkoord dat onze grote GGZ-instellingen niet actief betrokken zijn bij het sportakkoord. Er ligt dus een uitdaging om die wel te betrekken in vervolg van het proces. Is het college bereid om haar contacten met deze instellingen te benutten zodat ze ook betrokken kunnen worden bij de verdere invulling van sportakkoord?

Onze inwoners uitdagen om meer te gaan bewegen. Een plek die uitdaagt om te sporten, om sportoefeningen te doen en of een balletje te trappen. Wij zien een groot aantal van deze plekken in onze stad. Maar zijn er genoeg plekken? Waarbij zoeken naar slimme combinaties op schoolpleinen natuurlijk een goede manier zouden kunnen zijn.  

D66 wil graag dat dit meegenomen wordt in de verder invulling van het akkoord.  Graag horen wij hoe het college dit ziet? Wat ook van groot belang is dat er voldoende middelen zijn om de ambities mogelijk te maken. Wij vragen aan college of zij een actieve rol kunnen spelen om te helpen extra middelen aan te boren en of zij dat ook willen gaan doen?

Initiatiefgroep ASA onze welgemeende complimenten. D66 stemt volmondig in met het Asser Sportakkoord en geven college opdracht het akkoord te tekenen.  Het is geen grap, maar wij als D66 Assen gaan op 1 april samen met de initiatiefnemers het sportakkoord ondertekenen. Wie gaat er met ons mee?