Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 juli 2019

Onze bijdrage behandeling Kaderbrief

De kaderbrief in opmaat naar de begroting van 2020. D66 gaat voor behoud van kwaliteit in onze stad en pleit dat college hun ambities aanpast. Ga niet bezuinigen maar los het probleem op binnen het sociaal domein. Daarnaast vinden we dat op korte termijn gewerkt moet worden aan een cultuurvisie. Onze inbreng leest u onderstaand:

Kaderbrief. 

Kaderbrief, dank voor het vele werk. De eerste echte kaderbrief. Contouren van beleid en uitdagingen worden nu zichtbaar. Er is hard gewerkt en wij willen de organisatie daarvoor een welgemeend compliment geven. We moeten koesteren wat we aan kwaliteit hebben en ervoor zorgen dat zij ook voor ons willen blijven werken! We kunnen ons vinden in het investeren in de organisatieontwikkeling. 

Het is voor de tweede keer dat de kaderbrief wordt besproken en het is nu gelijk goed raak. Het college heeft de keuze gemaakt om te gaan bezuinigen. Zoals eerder aangegeven blijven wij het gevoel houden dat er geen visie is op onze stad. Geen vergezicht waarmee lastige keuzes worden onderbouwt. D66 is en blijft van mening dat methode kaasschaaf in combinatie met adhoc oplossingen is gebundeld om zo de bezuinigingen vorm te geven. D66 vindt dat jammer! 

Voor D66 is de kaderbrief het moment om onze beschouwing te geven. 

De centrale vraag vandaag die wij met zijn allen moeten beantwoorden is;

“Kunnen wij ons vinden in de gestelde kaders en oplossingsrichtingen?”  

D66 heeft gelijkt een vraag die blijft bestaan, hoe vast staan de kaders? Als er nieuw inzicht is, wordt die ruimte dan wel of niet benut? Graag horen wij hoe college dit ziet. 

Maar het is wennen voor ons allemaal. Het is zoeken naar de balans tussen de kaders en weg te blijven bij te veel details. Waarbij wij moeten erkennen dat wij ons ook hebben laten uitlokken tot gedetailleerd uitvragen. Het blijft een zoektocht naar wat wordt er bedoelt en hoe wordt het uitgevoerd. 

Wel bevreemdt het ons dat er in het raadsvoorstel er naar twee zaken worden voorgesteld. 

Namelijk om in te stemmen met de kaderbrief en de wijzigingen programmabegroting nr 24 vast te stellen. Graag horen wij van college waarom er gekozen is om deze twee verschillende zaken in één raadsvoorstel te voegen. 

Sociaal domein, daar zit de grote uitdaging. Laat ons het stoutste jongentje, desnoods met een diagnose, van de klas blijven. Parkeer het tekort daar waar het ontstaat. Dus in het sociaal domein!

Maar maak ook zichtbaar dat wij volop inzetten op de transformatie om daarmee een gedeelte van het tekort op te lossen.  

We zien dat er hard gewerkt wordt en ook wij hebben de mouwen opgestroopt. 

Omdat de input van de meicirculaire nog moest worden verwerkt in de kaderbrief hadden we maar twee weken de tijd.  Maar de notitie “maatregelen sociaal domein” hebben wij pas op 8 juli tot onze beschikking gekregen. Hoe kunt u van ons verwachten dat wij in drie dagen, ik herhaal drie dagen, een gedegen oordeel kunnen geven?

D66 vraagt zich oprecht af of we nog moeten wennen aan een nieuwe werkwijze of dat dit een bestuurlijke truc is.  

Wel is voor D66 duidelijk dat de insteek is bezuinigen, hetzelfde doen in het sociaal domein voor minder geld! Vanuit deze achtergrond is het gesprek gestart over transformeren en is het transformatie akkoord vormgegeven.  

Zoals wij in eerder besprekingen hebben aangegeven geloven wij niet in deze volgorde. 

D66 denkt dat het beter en effectiever kan, 

D66 gelooft dat als je gebruik maakt van de deskundigheid in het veld en saneert in nutteloze administratie dit mogelijk is. 

Maar dat kan alleen als je op vanuit gelijkwaardigheid met de zorgpartijen in gesprek gaat. Dat is wat D66 betreft de basis om te komen tot een transformatie. In de beantwoording van onze technische vragen geeft u toe dat erdoor te sturen op tussentijdse evaluatie extra capaciteit nodig is. Zowel bij de zorgpartijen als bij de ambtelijke organisatie. D66 is oprecht geïnteresseerd in de visie die achter deze maatregel verborgen ligt. Graag horen wij van de wethouder hoe dit zit. 

Assen is meer dan het koopmansplein, met een paar fonteinen en boompjes zijn we er niet! We hebben visie nodig op onze stad hele stad. Visie op waar kansen liggen en hoe we die kunnen benutten. In ogen D66 is de TRZ een essentieel onderdeel voor Assen om te ontwikkelen. Dit om toeristen te trekken naar het Noorden, naar Drenthe en dus ook naar Assen. Het blijft D66 verbazen dat het maar niet lukt om de mogelijkheden die deze unieke strook tussen stad en TT-baan heeft te benutten.  Het lijkt langzamerhand wel de strook van gemiste kansen te worden en dat moet veranderen! Toerisme is een markt die ook de komende jaren zal blijven groeien. Wat doen wij in Assen om deze aanjager van onze economie te versterken? Hoe ziet het college het verhogen van de toeristenbelasting en hoe verhoudt die zich tot het aantrekken van toerisme? Wij horen graag van het college wat hun visie is!

Voor D66 is samenwerking met Groningen van groot belang. Wij zijn ervan overtuigd dat we elkaar daarbij moeten en kunnen versterken. Wij kunnen ons daarbij het best richten op een een leefomgeving waar je graag wilt wonen, alleen, samen of met je gezin!

Een fietsvriendelijke stad en een goede verbinding met Groningen zowel per fiets, trein en auto is daarbij van wezenlijk belang. We kunnen niet wachten tot de fietssnelweg klaar is!

Een omgeving die ruimte en rust biedt en ons Asser Bos is daarbij het zuurstofrijke hart van de stad. 

Maar ook op het gebied van de Economie moeten en kunnen we elkaar aanvullen en dus versterken!

Laten we ons richten op nieuwe energie! Niet dat we hergebruik van grondstoffen, circulaire economie moeten vergeten, maar leg het accent op de transformatie die plaat zal vinden naar nieuwe energie. Stimuleer en ondersteun bedrijven die we al hebben op dit gebied en daag nieuwe bedrijven uit om zich te vestigen in het noorden en dan vooral in Assen. 

De mogelijkheden van waterstof, Bedrijven die er al aan werken of zich zouden kunnen ontwikkelen. TT-baan benutten om te racen met Formule E. Een nieuwe sport in opkomst en vooral op circuits in steden. Juist dan zou een race op circuit een mooie aanvulling zijn. 

Holthausser, Resasato, kennis Gasunie. Leg verbindingen en maak samenwerking mogelijk. 

Graag horen wij van college dit ziet en of zij daar de komende periode wat mee zal gaan doen. Wij vinden weinig van deze visie terug in de kadernota. 

Mensen uit heel Nederland benutten ons nieuwe station om een bezoek aan het Drents Museum te brengen. Een museum dat door haar eigenwijze tentoonstellingen voor alle Assenaren iets heeft te bieden. En KINK is daar een wezenlijk onderdeel van! KINK legt de verbinding tussen het Drents Museum en DNK. Het zorgt voor een looproute door ons centrum. Misschien is dit nog niet optimaal benut, maar dat is voor D66 geen reden om nu al de subsidie van KINK stop te zetten.

Promoot deze dependance van het Museum in plaats van te saneren!

Onze oproep is helder, D66 is van mening dat cultuur behoort tot het hart van onze stad. Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid van onze stad, cultuur verbindt mensen en cultuur zorgt voor een nieuw perspectief.  

Dat het college in gesprek gaat met DNK om bezuiniging te voorkomen en dat zij voorstellen om het Drents Museum structureel te steunen zien wij dan ook als een goede keuze. Daarnaast zien wij de cultuur agenda als een belangrijk document en graag horen we van college hoe alle belanghebbenden betrokken worden en hoe u ons op de hoogte houdt van het opstellen van deze agenda. 

Terug tot wat voor D66 de kern van het probleem is. Het college, de gemeenteraad, we zitten klem. Klem tussen Den Haag en onze inwoners. In Den Haag wordt van alles bedacht en wij moeten het per direct uitvoeren. We denken daarbij aan de transformatie van het sociaal domein, maar ook aan de vergaande bevoegdheden van Veilig Thuis. Er zijn extra middelen nodig, maar die kunnen we niet weigeren om te betalen, Wet verplicht GGZ, invoering van de omgevingswet. Tot nu toe is duidelijk dat wij daarbij achteraf moeten vechten om wat extra middelen te krijgen. Ondertussen zijn wij genoodzaakt om lasten voor onze inwoners en gasten te verhogen, investeringen in onze stad uit te stellen en de zorgaanbieder onder druk te zetten. Waar links of rechtsom onze inwoners die extra zorg nodig hebben, het slachtoffer van zullen zijn en wij stiekem niet meer kunnen voorkomen dat niemand tussen wal en schip terecht zal komen!

College blijf helder maken waar het knelpunt zit! Maak dat zichtbaar in onze begroting en blijf over dit onderwerp het gesprek aangaan met Den Haag! Want we weten inmiddels dat we in het noorden voor elke cent drie keer harder moeten roepen!