Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 4 juli 2021

Omgevingsvisie

‘Assen nog mooier’ is de titel van de Omgevingsvisie. Deze visie geeft richting aan de toekomstige, ruimtelijke ontwikkeling in Assen. Het is een duidelijke koers die houvast biedt voor de keuzes die we nu en in de toekomst maken om Assen nog mooier te maken en de leefbaarheid te behouden en te vergroten.  De visie is een resultaat van een uitgebreid en participatief proces geweest. En wij omarmen de uitkomsten.

Onderstaand een korte samenvatting van onze bijdrage tijdens de raadsvergadering van 1 juli.

De omgevingsvisie ‘Assen nog mooier’ laat helder de ambities van Assen zien. Wij kunnen ons zeer goed in de doelstellingen en vergezichten van deze visie vinden. Met de plannen rondom “Assen-Centraal” laat het college zien reeds met de verdere uitwerking van de ambities aan de slag te zijn. Een mooie start om daadwerkelijk de benodigde transformatie van de binnenstad en het havenkwartier van de grond te krijgen.

De omgevingsvisie geeft wat D66 betreft een heldere en verantwoorde fasering van woningbouw aan, waarbij voldoende ruimte is voor versnelling als de vraag onverminderd hoog blijft. Daarnaast is een duidelijke keuze gemaakt voor de transitie van Binnenstad en Havenkwartier. Omdat dit kan betekenen dat het niet wenselijk is om Kloosterveen ongebreideld te laten groeien, is wat ons betreft een heldere keus gemaakt om de groei van Kloosterveen niet in een te hoog tempo te laten plaatsvinden.  Wij kunnen ons alleen vinden in een “groot” Kloosterveen als de vraag naar woningen bijzonder hoog blijft en dit niet ten koste gaat van de snelheid van de benodigde transformatie.

Om de grootschalige energie-opwekking, zoals bedoeld in de RES, tot stand te brengen, is het noodzakelijk deze ook in de omgevingsvisie op te nemen. Wij achten het zeer wenselijk dat bij de totstandkoming van de RES-doelstellingen in Assen de bewoners en andere belanghebbenden in voldoende mate betrokken worden en kunnen participeren. 

Wij zien uit naar het uitvoeringsplan, waaruit zal blijken hoe de benoemde ambities uit de omgevingsvisie tot stand gaan komen. Zoals bekend hechten wij als D66 veel waarde  aan het betrekken van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Niet alleen bij het vormen van visie, maar ook bij de totstandkoming van dit uitvoeringsplan en de uiteindelijke uitvoering. Wij vragen het college daarom hieraan veel aandacht te geven en daarbij helder te zijn in de verwachtingen die alle betrokkenen daarbij mogen en kunnen hebben.