Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 november 2019

Begroting 2020 Assen

Onderstaand de bijdrage (spreektekst)  door Remi Moes, fractievoorzitter

Voorzitter,

We ontwikkelen een communicatieve en open bestuurscultuur gericht op de ander. Een team van bestuurders dat erop uit trekt. Het team bestuurders durft, binnen de kaders, keuzes te maken, voert regie op het proces, hakt moeilijke knopen door en legt deze keuzes uit en staat ervoor!” Dit citaat komt niet uit ons verkiezingsprogramma, maar uit het Bestuursakkoord van 1,5 jaar oud opgesteld door CU, VVD, Groen-Links en Stadspartij PLOP. Tijdens de behandeling van de kaderbrief en de gespreksnotitie.  

“Opmaat naar een sluitende meerjarenbegroting” leek het allemaal nog heel goed te gaan. Maar vlak voor vaststelling van de Programmabegroting 2020 door het College stapt onze stadspartij op en krijgen we te maken met een minderheidscollege. Het lukt blijkbaar niet om zelfs binnen de coalitie goed naar elkaar te luisteren om zo tot een gedragen begrotingsvoorstel te komen. D66 Assen is nog steeds verbaasd, hoe heeft dit zover kunnen komen? 

We staan met zijn allen, college, gemeenteraad, ondernemers en inwoners van Assen voor een grote uitdaging! Hoe zorgen we ervoor dat we een sociale stad zijn en blijven, maar dat we dit wel kunnen blijven betalen! Het sociaal domein blijft ons bezighouden en verassen. Het lukt ons maar niet om wat meer zicht en grip te krijgen op dit domein, laat staan er sturing aan te geven. 

Het miljoenentekort is in een schrikbarend tempo opgelopen en het lukt het college niet om de spiraal van kostenstijging te doorbreken. Geprobeerd is het tij te keren door in te zetten op een strakke aanbesteding. Maar ook in dit proces lijkt niet veel schot te zitten. Sterker nog, de aanbesteding staat “on hold”.  In onze ogen een voorbeeld van de bezuinigingskramp waar wij voor hebben gewaarschuwd in onze eerdere bijdragen. 

Wij kunnen dat niet anders duiden dan dat het niet gelukt is om samen met aanbieders en inwoners te komen tot haalbare aanpassingen. Wederom doet D66 de oproep om vanuit vertrouwen, samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid te zoeken naar oplossingen! 

Maar er liggen nog meer uitdagingen:

  • Wat voor financiële gevolgen heeft de invoering van de verplichte GGZ?
  • Wat zijn de uitdagingen die er liggen als gevolg van de PFAS problematiek?
  • Wat zijn de gevolgen van de stikstofproblematiek?
  • Wat staat ons nog te wachten als we de Omgevingswet gaan invoeren?

Er is echter één constante, het zijn allemaal maatregelingen die bij ons worden neergelegd en waarbij er te weinig geld is om dit vervolgens ook goed uit te voeren. Het zijn uitdagingen die wij als gemeente mogen aangaan, zonder dat wij de mogelijkheid hebben om te kunnen sturen op de benodigde middelen. Bij het sociaal domein zijn wij daarover altijd helder geweest en sluiten wij aan bij de tekst uit het bestuursakkoord: “Overschrijdingen worden opgevangen binnen het betreffend beleidsterrein!”  

College houdt u aan uw eigen bestuursakkoord en zorg dat wij het tekort in het sociaal domein zichtbaar houden, zodat we dit kunnen blijven claimen in Den Haag! 

Omdat het College van mening is dat het onverantwoord is om alle bezuinigingen binnen het sociaal domein op te vangen is ervoor gekozen om OZB flink te verhogen, onze toeristen meer belasting te laten betalen, KINK bij het grofvuil te zetten, het WMO-abonnement systeem niet in te voeren (Wederom een afspraak uit bestuursakkoord dat niet wordt uitgevoerd) en een forse greep te doen in de algemene reserves. 

D66 constateert een afnemende reservepositie van onze gemeente en een toename van financiële risico’s voortkomend uit Stikstofproblematiek, PFAS problematiek en verplichte GGZ. Graag horen wij van het college hoe zij dit zien!

D66 realiseert zich heel goed dat er een groot aantal uitdagingen zijn. Er zullen fundamentele keuzes gemaakt moeten worden en dat betekent ook dat ambities bijgesteld moeten worden. D66 loopt niet voor haar verantwoordelijkheid weg, en wil wel een bijdrage leveren aan de moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden. Maar dat brengt ons wel bij de kern van de discussie. 

Wat is de status van deze begroting?

We lezen in het raadsvoorstel en ik citeer: “ Daarom zien wij ons genoodzaakt om het komend half jaar een intensieve aanpak om te komen tot een structureel sluitende begroting op te starten. Als onderdeel van deze aanpak willen wij met uw raad en met onze maatschappelijke partners een fundamentele discussie voeren over de begroting en onze ambities.” In de aanbiedingsbrief bij de begroting lezen we en ik citeer: “In deze discussie willen we de begroting en de ambities uit ons bestuursakkoord in de volle breedte tegen het licht houden”. 

D66 is oprecht verbaasd. Wat staat hier nu eigenlijk? Wat bedoelt u met deze zinnen? Wat betekent dat voor de programmabegroting 2020?

Dat brengt ons bij de volgende vraag en daar heeft nog niemand het antwoord op. Welke partijen gaan de coalitie vormen?Welke partijen nemen deel aan het college?Wat gaat er gebeuren met het bestuursakkoord?

Als wij nu het hele proces tegen het licht houden komen wij tot de conclusie dat u van ons vraagt om een besluit te nemen over een begroting die nog fundamenteel zal worden aangepast. Waarbij het niet duidelijk is hoe de coalitie eruit zal zien en met wie wij het gesprek over de begroting zullen voeren. Ook weten we niet wie wij het vertrouwen moeten geven om uitvoering te gaan geven aan de grote uitdagingen waar we als stad voor staan.Kortom, U vraag van ons om de dialoog aan te gaan met een onbekende meerderheid over een onderhandelingsbegroting!

College en collega raadsleden, graag horen wij van u hoe u dit ziet en hoe u wenst om te gaan met deze procesgang? 

dd.4 november, raadsvergadering