Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 juni 2012

Bijdrage D66 aan Voorjaarsnota 2011 – ‘Assen verandert’

Uit de raadsvergadering van 19 mei 2011

Assen verandert, we bouwen letterlijk genomen aan de toekomst en trachten het fundament van onze stad te borgen. Zowel op maatschappelijk, sociaal, groen en cultureel gebied.

Dit alles is verwoord in het collegeprogramma dat een start kende met een zoektocht van enkele maanden naar bezuinigingsmogelijkheden van 16,5 mln. Ruim een half jaar geleden is gestart met de bezuinigingstaakstellingen die toebedeeld zijn voor het jaar 2011.

Deze tussenstand in de voorjaarsnota geeft een doorkijk naar wat er komen gaat in de begroting 2012 vanuit de huidige situatie, en laat zien dat niet alle programma’s conform de geplande bezuinigingen verlopen. Daarnaast is het nog onduidelijk wat de Rijksmaatregelen financieel voor ons gaan betekenen. Deze voorjaarsnota komt eigenlijk een half jaar te vroeg.

In de raadsvergadering van vorige week, hebben wij gesproken over het Bestuursakkoord met de daarin forse taakstelling ten aanzien van de meest kwetsbare groep. D66 heeft daarbij aangegeven dat het college bij de stemming over dit akkoord bij de VNG zou moeten aandringen op een Rijksfinanciering en garantstelling hiervan in geval van een negatieve financiele evaluatie betreffende de Sociale Werkvoorziening. Onderdeel van het bestuursakkoord is de wet Werken naar Vermogen. Deze zal een grote impact hebben, echter wij zijn zeer positief over de gepresenteerde aanpak vorige week op het programma Werk en inkomen waarbij wij al anticiperen op deze Wet.

Bij de begrotingsbehandeling voor 2012 kunnen wij voorstellen van het college verwachten die de gevolgen van de rijkskortingen voor onze gemeente in beeld brengt, zo staat te lezen. Maar dan hebben we het slechts over de financiën. Houdt het college ook rekening met de kennis die wij in huis moeten hebben bij de herschikking van het jeugdbeleid en AwbZ? Wij horen graag van het college hoe zij dit wil gaan oppakken.

D66 stelt vast dat enkele zaken uit onze eigen agenda in werking zijn gezet. De bestuurlijke vernieuwing loopt volgens planning, de diensten zijn opgeheven, procedures vereenvoudigd en de stadspas is in wording en kan mooi gecombineerd worden met o.a. het zwembad. De door ons al jaren genoemde integraliteit van werken is eindelijk opgepakt. (nota/verordeningen teruggebracht, vereenvoudiging van procedures)

Stadsbroek ontwikkelingen

D66 heeft vorige week haar zorgen geuit over het grote bestand vastgoed wat wij als gemeente hebben. Hier staan enorme bedragen aan exploitatie en onderhoud tegenover. Kunnen wij dit op termijn nog wel opbrengen? In dit licht bezien hebben wij de organisatie gevraagd om m.b.t. de ontwikkelingen Stadsbroek een berekening te maken van de kosten die wij zouden moeten maken als het plan (waaronder de MEC, Wielercentrum etc.) niet door zou gaan. Wat betekend dit voor de hofstede, de scholen, de fietscross die een tijdelijke vergunning heeft en daar weg moet? en de ingeboekte bezuinigingen? en afboekingen van de voorbereidingskosten?

*Een berekening: Unitas zit met een tijdelijke vergunning op de huidige locatie. Vanwege de hoogspanningsmasten moeten zij o.a. weg. Na de brand enkele jaren geleden zijn er minimale investeringen verricht. Het was immers wachten op het besluit over de wielercentrum. Het getuigt van “fatsoenlijk bestuur” om deze club, die twee olympische kandidaten hebben afgeleverd vorig jaar nu de kans te geven zich verder te ontwikkelen.

Verplaatsing Unitas kost 1,5 mln. hier staat een netto last tegenover van € 105.000. Het hele wielercentrum kost: 2,7 mln. hier staat een last tegenover van 275.000 euro.

Kortom: De BMX niet verplaatsen levert je 1.2 mln. op (eenmalig) en scheelt je aan lasten 170.000 euro.

Nog eentje:

Mocht de raad het MEC afwijzen dan zullen de volgende investeringen alsnog moeten worden uitgevoerd.

  • Renovatie Kinderboerderij De Hofstede € 200.000 (jaarlast € 11.700)
  • Realisatie Wijkpost € 1.125.000 (jaarlast € 102.000)
  • Activering Woning Stadsbroek € 450.000 (jaarlast € 28.600)
  • Realisatie Praktijklokalen € 763.000 (jaarlast € 51.000)
  • Voorbereidingskosten € 300.000 ten laste van Algemene Middelen

Daarnaast zullen aanvullende voorbereidingskosten moeten worden gemaakt.

Verder zullen de bezuinigingen op de kinderboerderij De Hofstede en het centrum Kroezehof van ongeveer € 60.000 daardoor niet kunnen worden gerealiseerd.

Bovendien zijn de beoogde kwaliteitsverhogingen voor NME en duurzaamheidseducatie niet te realiseren zonder een MEC. Dit vanwege de kwaliteitsimpuls die het MEC oplevert nl. breder aanbod inhoudelijk, meer doen door samenwerking, bereiken grotere doelgroepen dan doelgroep kinderboerderij, groter effect educatie dan alleen op school/kinderboerderij.

Bezuinigingen

Wij lopen 0.8 mln. achter op de taakstelling die ingeboekt was voor 2011. Het college zal hiertoe met voorstellen komen. Onduidelijk is of de meevallers bijv m.b.t. de afvalstoffenheffing en het hogere financieringsvoordeel hier in meegenomen zijn (of de € 185.000 van de VR:12 gemeente= € 15.000).

Graag horen wij dit van het college.

De voorjaarsnota bevat nog enkele onzekerheden. Het betreft o.a. de exploitatie van de Kolk, de haalbaarheid van de taakstelling op het ICO en evt. de 4 mln. op het ISD. Voor de bibliotheek is het ons helder dat de geplande taakstelling niet gehaald kan worden.

Het college geeft knelpunten aan. En geeft aan dat wij nog een afzonderlijk voorstel voor de zomer met drie mogelijke oplossingen krijgen: D66 wil hier alvast markeren dat wij neigen naar de keuze voor organisatorische synergie en een eenmalige afboeking van de investeringen.

Het viel ons overigens op dat de bibliotheek niet als risico in beleidsuitvoering genoemd staat, wel het ICO.

De verbreding van de dienstverlening bij het ICO lijkt goed te gaan. Wij hebben ons enige tijd geleden op de hoogte laten stellen van de ambitieuze plannen het ICO, en volgens hun ook grenzend aan het maximale. Maar de taakstelling op de huisvesting (intensivering v.h. gebruik van het gebouw) en de onzekerheid als gevolg van ingrijpende bezuinigingen bij de andere partner gemeentes lijkt een tegengestelde werking te hebben. Wij vragen ons af of de deelnemende gemeenten zich realiseren dat bij een geringe afname van diensten de kosten kunnen gaan stijgen. Welke afspraken tellen hier binnen deze GR regeling? Hetzelfde zie je ook gebeuren bij de Gemeenschappelijk Regeling van de GGD waar Noordenveld moppert over de gezamenlijk af te nemen pakketten.

Bestemmingswijzigingen

D66 heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met inwoners die zich geconfronteerd zien met plannen die passen in de oude bestemmingsplannen hetgeen tot grote ontevredenheid en ongewenste ontwikkelingen leidt. D66 wil dat er prioriteit wordt gegeven aan de afstemming tussen visie binnenstad en het actualiserenvan deze bestemmingsplannen. Daarnaast willen wij een stand van zaken ontvangen over de bestemmingsplannen die al geactualiseerd zijn en nog moeten worden.

Nog twee zaken:

In 2008 hebben wij de economische beleidsagenda op de boeggolf van ontwikkelingen vastgesteld. Deze moet wat ons betreft geactualiseerd worden. De acquisitiestrategie is volgens deze nota uitbesteed aan de NOM, maar hier horen we eigenlijk nooit iets van. In de notitie staat dat bij acquisitie met name ingespeeld wordt op sensortechnologie, duurzaamheid, energie, zorg en overheidsgerelateerde instellingen. Maar we lezen in de voorjaarsnota dat 85% van onze nieuwe bedrijfsgronden bezet worden door eigen ondernemers uit onze stad. College, welke resultaten hebben wij bereikt met nieuw te vestigen bedrijven?

Groen

D66 heeft bij de begroting gesteld dat het groen structureel moet worden opgenomen in projecten. Het collegeprogramma spreekt immers over het groen als een van de kernkwaliteiten van de stad. Maar plannen voor 2011 en de jaren daarna dreigen niet opgesteld te worden als gevolg van prioriteitstelling die aan de bezuinigingen en aan grote projecten worden gegeven. D66 heeft continu gepleit om het groen een prominente plaats te laten verkrijgen in de grote projecten o.a. om de ecologische verbindingen in de stad te garanderen. Welke plannen er nu wel en wat niet uitgevoerd gaat worden is onduidelijk. Nieuwe plannen zoals in Assen Oost zijn prachtig maar niet als ze voorlopig toch op de plank blijven liggen omdat de uitvoering onzeker is ivm co-financiering. Wat ons betreft voeren wij eerst de reeds bestaande plannen uit. D66 wil in alle projecten een groenparagraaf opgenomen hebben zodat de kernwaarde (waarborging structureel groen) van de stad geen sluitpost wordt. In de structuurvisie alsmede in het kader van de Florijn As dient er een degelijke groenparagraaf te staan (zoals in de visie blauwe as).

D66 heeft begrip voor de enorme druk die er op deze organisatie ligt. De Florijn As is een enorm groot project en kost veel capaciteit van onze bezetting. Wij zien ook dat bijna 10% van de totale bedrijfsvoering in inhuur van externen zit. In 2010 zat een groot gedeelte hiervan in vervanging dmv ziekte. Graag horen wij van het college hoe het staat met de vermindering van de inzet van derden. Wordt er nog slechts ingehuurd om te voorzien in specifieke kennis of ook voor andere doeleinden?

Tot slot

Assen verandert. Dit kunnen we om ons heen zien en we gaan het ook financieel merken. Doorzettingsvermogen en creativiteit hebben een sluitende jaarrekening voor 2010 gebracht. Wij verwachten bij de begroting van 2012 een nieuwe bezuinigingsronde. Voor D66 telt dat wij de kernwaarden zoals wij deze hebben vastgelegd in het collegeprogramma (dienstbaar, groeiend, sociaal en aantrekkelijk) zoveel mogelijk gaan borgen. Voorzitter, wij horen graag een reactie van het college op onze opmerkingen en wensen de organisatie en u, college succes met de volgende bezuinigingsronde.

Reactie andere partijen op onze bijdrage

Klopt het wat D66 zegt? als wij met de bepaalde ontwikkelingen niet instemmen moeten wij dan alsnog investeren? waarom weten wij dat niet? De wethouder stelde dat hij dit wellicht beter voor het voetlicht had moeten brengen. Er is geen verplichting t.a.v. Unitas behalve een morele verplichting. En ja, als het MEC niet doorgaat moeten er alsnog investeringen gedaan worden voor de wijkpost en de scholen (Pro Assen – praktijklokalen).

Voor de ontwikkelingen op het Stadsbroek is de stemming 20/10 geweest.

Het is duidelijk dat de begroting 2012 weer een lastige gaat worden. Rijksbeleid moet dan helder zijn. gemeentelijk, nieuw beleidstaken, moeten opgepakt gaan worden.