Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 december 2019

2019- 2020 Samen naar een toekomstbestendige stad

Samen naar een toekomstbestendige stad

Assen heeft in 2019 een roerige tijd achter de rug. Met vele mooie momenten, maar helaas ook een aantal dieptepunten. D66 Assen vindt het belangrijk om onze inwoners te informeren over onze standpunten en overwegingen, die hebben geleid tot besluiten die we als D66 genomen hebben.  Samen maken we de toekomst van onze stad Assen.

De mening van de jeugd telt
Assen had dit jaar een primeur. Als eerste Drentse gemeente en als eerste keer in de geschiedenis heeft de gemeente Assen een Kinderraad. De Kinderraad heeft een Kinderburgemeester en 31 Kinderraadsleden. D66 is trots op de Kinderraad waarin kinderen hun mening en ideeën kunnen uiten. We kijken uit naar de mooie samenwerking.

Goede zorg
In Assen hebben we momenteel een miljoenentekort en dat is in een hoog tempo opgelopen. De tekorten zijn met name ontstaan in het Sociaal Domein. D66 staat voor kwalitatief goede zorg die betaalbaar is. We proberen de tekorten zoveel op te vangen binnen het Sociaal Domein, maar zullen misschien toch breder moeten kijken naar overige beleidsvelden. We realiseren dat hier een grote opgave ligt, die we samen aan moeten gaan.

D66 Assen vindt dat er met betrekking tot het Sociaal Domein ook een verantwoordelijkheid ligt bij het Rijk. Er zijn te weinig financiële middelen vanuit het Rijk meegekomen om goede zorg te blijven leveren. Als D66 Assen blijven we inzetten op de lobby naar het Rijk voor meer de taken in het Sociaal Domein, vooral voor de jeugdzorg.

Goed onderwijs
Mooi ontwikkeling voor onze stad Assen, onze regio en onze provincie Drenthe. Als partij zijn we trots op de samenwerking die is aangegaan met verschillende onderwijsorganisaties deze uitdaging aan te gaan. Met de komst van de Techhub in Assen liggen er mooie kansen om de interesse voor de verschillende technische beroepen te vergroten, de kwaliteit te verhogen en de aansluiting op de arbeidsmarkt/vervolgopleiding te verbeteren. Aan het eind van dit jaar heeft de Gemeenteraad besloten om te investeren in deze Techhub. Als D66 Assen zijn we hier erg blij mee.

Dit jaar hebben we ook een nieuwe school mogen verwelkomen in Assen, De Kentalis Tine Marcusschool. Wat betreft D66 Assen een mooie ontwikkeling. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis kunnen nu dichter bij huis onderwijs volgen, zodat ze (nog) meer tijd hebben om onder andere met leeftijdsgenootjes buiten school te kunnen spelen. Iedereen verdient het onderwijs dat bij ze past, zodat iedereen gelijke kansen kan krijgen.

Cultuur in Assen
Aan het einde van dit jaar is er een start gemaakt met een nieuwe cultuurnota, waarin vanuit gezamenlijkheid gekeken wordt naar het cultuuraanbod in de stad. D66 Assen ziet het proces om te komen tot een gedragen cultuurnota met vertrouwen tegemoet.

Ook dit jaar zijn er verschillende activiteiten geweest op cultureel gebied  in Assen. Het afgelopen jaar zijn we kritisch geweest op de voorgestelde bezuinigingen op het gebied van cultuur. De voorgestelde bezuinigingen zouden kunnen zorgen voor een verschraling van het aanbod. De aantrekkingskracht van onze stad en de samenwerking tussen verschillende culturele instellingen zou onder druk komen te staan. D66 is van mening dat kunst en cultuur belangrijke verbindende factoren zijn in de maatschappij. De culturele As (waaronder het Drents Museum en De Nieuwe Kolk) is een belangrijke factor voor levendigheid en toeristische aantrekkingskracht van Assen. Onze inwoners in Assen verdienen een divers kunst- en cultuuraanbod, daar zetten we ons ook komend jaar verder voor in.

Aan het eind van het jaar hebben we, als Gemeenteraad, en uiteraard met steun van D66 Assen financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van het Drents Museum. Hiermee gaat het Drents Museum haar museum uitbreiden voor een nieuwe collectiepresentatie over de wereldgeschiedenis van Drenthe.

Op naar een krachtige binnenstad
D66 Assen vindt het belangrijk dat we doeltreffend, met betrokkenheid en vooral vanuit gezamenlijkheid werken aan onze binnenstad. Het afgelopen jaar is veel gebeurd voor de binnenstad.  Een stimuleringsfonds is ingezet, inwoners hebben een ontwerp gekozen voor het Koopmansplein. Een mooi voorbeeld van het betrekken van onze inwoners. D66Assen is daar een groot voorstander van. Nu de volgende stap, de schop kan wat ons betreft de grond in.

Het College van B&W wilde het afschaffen van betaald parkeren, ondanks eerdere toezeggingen,  weer uitstellen. Er was een tekort van ruim vier ton. Uit diverse partijen kwam het voorstel voor het gratis parkeren in de avonduren en op de zondag. D66 Assen is hierin niet mee gegaan. Het afschaffen vonden we echt een ad-hoc maatregel. Vooral als blijkt uit analyse dat straks het tarief weer omhoog moet. Verder vinden we dat vanuit gezamenlijkheid de keuzes gemaakt dienen te worden, met de ondernemers, de gemeente en andere betrokken in de binnenstad, op zoek naar oplossingen voor het parkeerbeleid. D66Assen blijft in Assen de fiets centraal zetten.

Goed wonen en leven
Afgelopen jaar hebben we ons ingezet voor een betere kwaliteit van het WMO-vervoer, leerlingenvervoer en we vonden dat de afhandeling van klachten veel beter moest. Door onze inzet wordt de stadsboerderij sneller opgeknapt. En positief waren we over het aardgasvrij maken van de wijk Lariks. We vinden wel dat goede communicatie naar onze inwoners én bijvoorbeeld de inzet van energiecoaches belangrijk is.

De begroting en coalitieonderhandelingen
Dit jaar lag er voor het eerst een echte Kaderbrief. Een Kaderbrief waarin we kaders konden meegegeven voor de begroting van 2020. Bij de Kaderbrief zijn we kritisch geweest op de voorgestelde bezuinigingen. Er lag geen onderbouwing en visie onder. D66 heeft het college uitgedaagd om het stoutste jongen van de klas te zijn en de te korten in het sociaal domein zichtbaar te houden in de begroting en daarmee in te zetten op extra geld vanuit het Rijk.

Na de Kaderbrief is het College aan de slag gegaan met de begroting voor 2020. Vlak voor de behandeling van de begroting is Stadspartij Plop uit de coalitie gestapt. Dit zou er toe leiden dat er geen meerderheid zou zijn voor de voorliggende begroting. In dit proces heeft D66 Assen haar verantwoordelijkheid voor de stad genomen en is met het voorstel gekomen om een beleidsarme begroting op te stellen om een nieuw College vervolgens de ruimte te geven aan de financiële opgaven. Deze beleidsarme begroting is vastgesteld door de gemeenteraad.

Het zijn roerige tijden in de Assense politiek. Stadspartij Plop is uit de coalitie gestapt. Vanuit het minderheidscollege, bestaande uit ChristenUnie, VVD en GroenLinks, is een informateur aangesteld. Met als doel te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor een nieuw en stabiel college. Zijn advies richting de gemeenteraad was om verkennende gesprekken te voeren voor een nieuw college met ChristenUnie, GroenLinks, VVD, D66 en SP.

Vanuit het perspectief dat D66 gevraagd is om mee te onderhandelen over de vorming van een vernieuwd college en een wethouder mag leveren, is Bob Bergsma als kandidaat-wethouder voorgedragen.

Knallend het nieuwe jaar in
De fractie van D66 Assen geniet nu van het Kerstreces en kijkt uit naar 2020! Als beoogde Collegepartij zal D66 Assen verantwoordelijkheid nemen om deze mooie stad te besturen.  Nieuwe uitdagingen zullen ons te wachten staan, waaronder de betaalbaarheid van het sociaal domein, de sportvisie die eind van dit jaar overhandigd is aan de gemeenteraad en een nieuw cultuurbeleid.

Ook komend jaar gaan we ons met visie, betrokkenheid en een constructieve houding in zetten voor onze stad Assen!

We wensen iedereen een mooi en inspirerend 2020 toe!